Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia / Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (zwana dalej ustawą ooś) zawiadamia się o przyjęciu aktualizacji planów gospodarowania wodami dla dorzeczy Wisły, Odry, Dunaju, Dniestru, Pregoły, Świeżej, Pregoły, Niemen, Jarft, Łaby, Ucker.

Zgodnie z art. 90 ust.1 pkt 1a ustawy – Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej opracowuje projekty planów gospodarowania wodami, które następnie przyjmowane są przez Radę Ministrów w postaci rozporządzeń. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Ustalenia tych dokumentów uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Aktualizacje planów gospodarowania wodami zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 Akt prawny  Metryka aktu prawnego  Data ogłoszenia  Linki do publikacji 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ÜckerDz.U. poz. 1818 2016-11-08 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1818/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Dz.U. poz. 1911 2016-11-28http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1911 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ŚwieżejDz.U. poz. 1914 2016-11-29http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1914/1 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna Dz.U. poz. 1915 2016-11-29http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1915/1 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru Dz.U.  poz. 1917 2016-11-29http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1917/1 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju Dz.U. poz. 1918 2016-11-29http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1918/1 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft Dz.U. poz. 1919 2016-11-29http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1919/1 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby Dz.U. poz. 1929 2016-11-30http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1929/1 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły Dz.U. poz. 1959 2016-12-05http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1959/1 
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu Dz.U. poz. 1958 2016-12-05http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1958/1 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Dz.U. poz. 1967 2016-12-06http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1967 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 46 ustawy ooś dla przedmitowych dokumentów przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Poniżej, zgodnie z art. 55 ust. 3 przedmiotowej ustawy zamieszczono podsumowania procesów strategicznych ocen dla poszczególnych aktualizacji planów, w tym tabele rozbieżności z uwagami zgłoszonymi w ramach udziału społeczeństwa.

(pliki cz. I)

Poniżej umieszczono ostateczne wersje prognoz oddziaływania na środowisko poszczególnych aktualizacji planów gospodarowania wodami.

(pliki cz. II)

 

 

 

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 19.01.2017 (Zbigniew Nejman, administrator)
Ostatnie zmiany: 19.01.2017 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl