Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia / Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów dokumentów:

 • Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Wisły (w tym PZRP dla regionów wodnych Dolnej Wisły (w tym wpływ wynikający z oddziaływania morza i morskich wód wewnętrznych), Środkowej Wisły, Górnej Wisły, Małej Wisły) wraz z prognozą;
 • Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Odry (w tym PZRP dla regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (w tym wpływ wynikający z oddziaływania morza i morskich wód wewnętrznych), Warty, Środkowej Odry, Górnej Odry) wraz z prognozą;
 • Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Pregoły (w tym PZRP dla regionu wodnego Łyny i Węgorapy) wraz z prognozą.

Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP jest częścią postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, zwanego strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Dokumenty zostaną opublikowane na stronie http://www.powodz.gov.pl, a wersje papierowe tych dokumentów dostępne będą do wglądu w siedzibie:

 • Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Wydział Ochrony Przeciwpowodziowej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, piętro VI, pok. 632,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, piętro III, pok. 324,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, piętro III, pok. 402,403,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, parter, pok. 134,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, parter, pok. 119,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław, piętro I, pok. 12,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, piętro III, pok. 314,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, piętro I, pok. 109 (Sekretariat).

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w terminie od 10 lipca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r.:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: wydzial.op@kzgw.gov.pl lub za pośrednictwem interaktywnej ankiety zamieszczonej na stronie http://www.powodz.gov.pl,
 • drogą pocztową, na podany powyżej adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „Konsultacje społeczne SOOŚ PZRP". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW), nie później niż w dniu 3 sierpnia 2015 r.
 • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w miejscu wyłożenia prognoz tj. w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Serdecznie zapraszam do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej projektu (http://www.powodz.gov.pl) oraz do udziału w konsultacjach.

 

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 09.07.2015 (Zbigniew Nejman, administrator)
Ostatnie zmiany: 09.07.2015 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl