Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia / Informacja o konsultacjach PZRP

Konsultacje Planów Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym

 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Sześciomiesięczne konsultacje rozpoczęte 22 grudnia 2014 r.  zakończą się w dniu  22 czerwca 2015 r.

 

Na podstawie art. 88h ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) do publicznej wiadomości zostają podane projekty planów zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy:

- Wisły

- Odry

- Pregoły

 

oraz projekty planów zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych:

- Małej Wisły,

- Górnej Wisły,

- Środkowej Wisły,

- Dolnej Wisły;

- Górnej Odry,

- Środkowej Odry,

- Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,

- Warty;

- Łyny i Węgorapy;

 

Dokumenty w wersji elektronicznej można pobrać pod adresem: www.powodz.gov.pl

 

Dokumenty w wersji papierowej udostępniane są do wglądu w siedzibie:

 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Wydział Panowania Gospodarowania Wodami

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

piętro VI, pok. 632

 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

80-804 Gdańsk

piętro III, pok. 324

 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2

44-100 Gliwice

piętro I, pok. 207

 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

parter, pok. 134

 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13 A

70-030 Szczecin

parter, pok. 119

 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39

50-370 Wrocław

piętro I, pok. 12

 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22

31-109 Kraków

piętro III, pok. 314

 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

piętro I, pok. 109 (Sekretariat)

 

W terminie 6 miesięcy od dnia publikacji niniejszej informacji, to jest od 22.12.2014 do dnia 22.06.2015, osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia w zakresie planów zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy oraz do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie planów zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych:

 

- drogą elektroniczną na adres e-mail: pzrp@kzgw.gov.pl z zaznaczeniem w tytule wiadomości „konsultacje społeczne PZRP dla obszaru dorzecza…../ dla regionu wodnego……" ,  lub poprzez formularz na stronie internetowej www.powodz.gov.pl,

 

- drogą pocztową, na podany powyżej adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub na adresy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z dopiskiem „konsultacje społeczne PZRP dla obszaru dorzecza…../ dla regionu wodnego……" ,

 

- osobiście w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej lub w siedzibach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

 

Udostępnianie materiałów źródłowych wykorzystanych do opracowania projektów odbywa się

na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Należy w tym celu złożyć pisemny wniosek o udostępnienie informacji, przy czym od wnioskodawcy nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Bez pisemnego wniosku udostępnia się informacje niewymagające wyszukiwania.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje na temat działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych znajdują się na stronie www.powodz.gov.pl

 

Jednocześnie informujemy, iż prowadzone są obecnie w sposób skoordynowany z planami zarzadzania ryzykiem powodziowym prace w zakresie opracowania aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

 

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces konsultacji społecznych planów.

Konsultuj, nie bądź obojętny!

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 26.01.2015 (Zbigniew Nejman, administrator)
Ostatnie zmiany: 26.01.2015 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl