Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia / Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), niniejszym podaje ponownie do publicznej wiadomości prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły i Odry.

Dokumenty w wersji papierowej udostępnione są do wglądu w siedzibie:

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Departament Planowania i Zasobów Wodnych
Wydział Panowania Gospodarowania Wodami
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, piętro VI, pok. 603

Dokumenty projektów aPGW dla Wisły i Odry oraz ich prognozy oddziaływania na środowisko w wersji elektronicznej można pobrać (tutaj)

Osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi i wnioski do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia, w terminie od 13.04.2016 r. do dnia 04.05.2016 r.:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: pgw@kzgw.gov.pl
  • drogą pocztową, na podany powyżej adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „konsultacje społeczne SOOŚ aPGW". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą" termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW) w terminie dwóch dni od 04.05.2016 roku.
  • osobiście w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 13.04.2016 (Zbigniew Nejman, administrator)
Ostatnie zmiany: 13.04.2016 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl