Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia / Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów

Rada Ministrów przyj??a Krajowy Program Ochrony Wód Morskich (KPOWM) 2 grudnia 2016 r.

KPOWM jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, który okre?la optymalny zestaw dzia?a? naprawczych niezb?dnych do osi?gni?cia dobrego stanu ?rodowiska wód morskich.

Konieczno?? opracowania KPOWM nak?ada na kraje cz?onkowskie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiaj?ca ramy dzia?a? Wspólnoty w dziedzinie polityki ?rodowiska morskiego (ramowa dyrektyw w sprawie strategii morskiej).

W ramach KPOWM zaproponowano 55 nowych dzia?a? edukacyjnych, prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i kontrolnych, które kierowane s? zarówno do u?ytkowników wód morskich, jak i wód ?ródl?dowych.

KPOWM zaplanowano na lata 2016-2020, ale nie zak?ada si? osi?gni?cia celów ?rodowiskowych przed 2027 rokiem.

Dokument zosta? przekazany do Komisji Europejskiej, która ma 6 miesi?cy na jego ocen?.

Pliki do pobrania:

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich

Zalacznik 1 do KPOWM - dzialania istniejace

Zalacznik 2 do KPOWM - analiza kosztów i korzysci

Zalacznik 3 do KPOWM - dzialania nowe

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 05.01.2017 (Zbigniew Nejman, administrator)
Ostatnie zmiany: 28.07.2017 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl